Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  YourWWW: YourWWW, gevestigd in Bellingwolde (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02084194
  Opdrachtgever: de wederpartij (klant) van YourWWW waarmee de Overeenkomst wordt gesloten
  Overeenkomst: de tussen beide partijen gesloten Overeenkomst tot verlening van diensten door YourWWW

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen YourWWW en Opdrachtgever, waarop YourWWW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met YourWWW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en door beide partijen zijn ondertekent.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 5. Indien ëën of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YourWWW en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door YourWWW gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig tot 14 dagen na datum van opstelling, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. YourWWW is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is YourWWW daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YourWWW uitdrukkelijk anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht YourWWW niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. YourWWW zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft YourWWW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YourWWW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan YourWWW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YourWWW zijn verstrekt, heeft YourWWW het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. YourWWW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YourWWW is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan YourWWW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behorden opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door YourWWW of door YourWWW ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart YourWWW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienOvereenkomstig aanpassen.
 2. Indien beide partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. YourWWW zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal YourWWW de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal YourWWW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal YourWWW geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling gevolg is van omstandigheden die aan YourWWW kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur, uitvoeringstermijn en opzegging

 1. De Overeenkomst tussen gebruiker en Opdrachtgever gaat in op de datum waarop YourWWW de door Opdrachtgever ondertekende offerte en/of bestelling heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever YourWWW derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
 3. Indien het een Overeenkomst betreft voor de ontwikkeling en/of het ontwerp van software, kunnen beide partijen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft YourWWW recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan YourWWW zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door YourWWW, zal YourWWW in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor YourWWW extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Indien het een Overeenkomst betreft voor de registratie van één of meerdere domeinnamen of de hosting van één of meerdere websites, wordt de Overeenkomst aangegaan voor 1 jaar of de termijn die vermeld is op de offerte en/of bestelling. Na afloop van deze gestelde termijn zal deze telkens verlengd worden met eenzelfde termijn.
 7. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen afloop van de gestelde termijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk.
 8. Indien Opdrachtgever een consument is, zal de Overeenkomst tevens worden aangegaan voor de termijn die vermeld is op de offerte en/of bestelling, doch voor maximaal een termijn van 1 jaar. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een termijn van onbepaalde tijd. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door YourWWW in opdracht van Opdrachtgever gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

Artikel 7. Honorarium

 1. Beide partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van YourWWW, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Indien dit op voorhand is overeengekomen, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien YourWWW met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is YourWWW niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is YourWWW gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag YourWWW het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan YourWWW, dat in redelijkheid niet van YourWWW mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. YourWWW zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YourWWW aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij op de factuur anders is vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. YourWWW kan het overeengekomen honorarium in termijnen declareren. Hiertoe zal YourWWW voor elke termijn een seperate declaratie bij Opdrachtgever indienen. Onder aanvang dient te worden verstaan het moment waarop de opdracht zowel door YourWWW als Opdrachtgever voor akkoord zijn getekend door een daartoe gemachtigde, natuurlijk persoon. Onder oplevering dient te worden verstaan het moment dat het door YourWWW geleverde product bedrijfsklaar is opgeleverd.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan administratiekosten verschuldigd van € 15,00 en een rente van 10%, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voor de verschuldigde rente wordt een afzonderlijke factuur verzonden.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van YourWWW op de Opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar.
 5. YourWWW heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  YourWWW kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  YourWWW kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. YourWWW heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door YourWWW geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van YourWWW totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht YourWWW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door YourWWW geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat YourWWW zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan YourWWW of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van YourWWW zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien YourWWW hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11. Onderzoek / reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan YourWWW. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat YourWWW in staat ia adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal YourWWW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal YourWWW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. YourWWW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de Overeenkomst YourWWW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te verzen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet gehoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is YourWWW bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YourWWW op de Opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar. Indien YourWWW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. YourWWW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien YourWWW aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien YourWWW aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 850,00 (Zegge: achthonderenvijftig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van YourWWW in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. De redelijke kosten te vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YourWWW aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan YourWWW toegerekend kunnen worden.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. YourWWW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YourWWW of zijn ondergeschikten.

Artikel 14. Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart YourWWW voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan YourWWW informatiedragers, (elektronische) bestanden, software, etc., verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, (elektronische) bestanden, software, etc., vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Overmacht

 1. Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, zoorzien of niet-voorzien, waarop YourWWW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YourWWW niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. YourWWW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat YourWWW zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Beide partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel YourWWW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YourWWW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, YourWWW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en YourWWW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is YourWWW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt YourWWW zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door YourWWW verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van YourWWW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. YourWWW behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen YourWWW en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. De nieuwste versie van deze voorwaarden is steeds te vinden op www.yourerp.be.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Ervaar zelf het gemak van YourERP

Ervaar nu zelf het gemak door voortaan uw bedrijfsadministratie met YourERP te doen. U maakt onder andere eenvoudig offertes en verkoopfacturen aan, betalingsherinneringen worden automatisch verzonden, uw BTW-aangfite wordt voorbereid, een overzicht van alle artikelen die u verkoopt overal beschikbaar (incl. beheer van uw voorraad) en nog veel meer handige functies voor u als zelfstandige ondernemer.

 • 1 maand gratis proberen
 • Geen limiet op aantallen (o.a. relaties, facturen en gebruikers)
 • Binnen 5 minuten beginnen met uw administratie

VRAAG NU UW GRATIS PROEFPERIODE AAN